Clinique Juridique de Montpellier Logo

clinique.juridique.montpellier@gmail.com

14 rue Cardinal de Cabrières

34060 Montpellier

CIAM - Concours International d’Arbitrage Francophone de Montpellier Serge Lazareff

À propositu

U cuncorsu internaziunale francofonu di Montpellier è di u primu cuncursu d’arbitradu organizatu sopra u mudellu di « traning moots » americani ma in lingua francese. 

 L’obbiettivu di su cuncorsu è di prupone una simulazione di une cuntenziosu arbitrale in conditionu vicinè di a realita, di prisenta una reflessione e l’argumenti a un adversariu è po di difende u son affare davanta un juradu d’arbitri e d’universitariu constituitu in Tribunale arbitrale. L’obbiettivu è di prépara i studienti a e particularita a e manéra d’arbitra u dirritu di l’affari.

Ē ugualmente l’oaccasione pê i participenti d’appréanda e difficulta de gestionè d’un affarè chi dumanda assaï tempu e cunfruntassi a un cuntraditoré direttu cu u quale scambinu e so cuncluzioni.

Di poi 2019 a Clinica Ghiuridica di Montpellier prisenta durante ogni annada parecchi di so cliniciani o di e so clincianè a u cuncorsu internaziunale d’arbitradu francofonu di Montpellier.