Clinique Juridique de Montpellier Logo

clinique.juridique.montpellier@gmail.com

14 rue Cardinal de Cabrières

34060 Montpellier

Faculté de Droit et
de Science Politique de Montpellier

Faculté de Droit et de Science politique (Clinique juridique de Montpellier exterieur)

À propositu

Membru a pertè intièra di a Faculta di Dirritu e si Sienza Pulitica di Montpellier dèpoï 2019, a Clinica Ghiuridica di Montpellier disponè di un soustegnu impurtentè da a perte di a Faculta di Dirritu e di Montpellier. Per prova, a messa a disposizione d’une sala eccezzionale da u Decanu Guylain Clamour. A Clinica Ghiuridica di Montpellier accoglè cusi i so pazienti in la Cappela di a Faculta.

A Faculta di Dirritu e di Sienza Pulitica di Montpellier e dutata d’una richa storia e d’un a grandè nuturieta. In fatti, l’originè di a Faculta rimonta a u XII seculu. A créatione di l’universita e stata ufficializata pe a bulla puntificale « Quia sapientia » di u 26 ottobre 1289, compta in la prima générazione di l’Universita di u Moyen-Age.

Ella u furmatu generazioné de juristi venendu di tutti i païesi e di tutti e culturè. Chi si trova nutamente a mezzu a sti anziani studienti :

  • Jean-Jacques Régis de Cambacérès (1752-1822) : Unu di i redatto di pruggetti di codigge chi inspireranu u Codice Napoléone (O Codice Civilè du manera uffiggiosa). Ē égualmamente Ministru di a Ghiustizia durente i Primu Impériu. 
  • Paul Valéry (1871-1945) : Scrivanu francese
  • Jean Moulin (1899-1943) : Resistante francese

E cusi chi si so fatè a so rinommina sientifica, a so reputiazione internazionale e so imbizioni in stu dumaniu. A Clinica Ghiuridica di Montpellier e fièra di inscrivèsi in la continuita d’une storia cusi riccha.