Clinique Juridique de Montpellier Logo

clinique.juridique.montpellier@gmail.com

14 rue Cardinal de Cabrières

34060 Montpellier

Faculté de Droit et
de Science Politique de Montpellier

À propositu

L’assuggiazone di i tutori in dirritu, a per intenzione d’organiza e svilluppa u tutturadu a fiancu di a Faculta di Dirritu di Montpellier. 

N’enta a basa di un aïudi studiente di a Faculta di Dirritu e di Sienza Pulitica di Montpellier, organizatu in picculi grupi d’una décina di personè tutte e settimane e in diverse matérié. 

A Clinica Ghiuridica di Montpellier e d’associo di i tuttori in dirittu spertenu i listessi valori. E duè assugiazzioni travaillaru inseme di poi 2019.